บริการประชาชน
น้องกระต่าย
01.48
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
01.48
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
นายพฤธิพงศ์ ชัยยะโสตถี
11 มี.ค.2515 - 30 ก.ย.2516
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
นอ.จำลอง ประเสริฐยิ่ง ร.น.
3 ต.ค.2516 -13 ก.พ.2518
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
นายพีระศักดิ์ สุขะพงษ์
14 ก.พ.2518 - 30 ก.ย.2519
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
นายบุญนาค สายสว่าง
1 ต.ค.2519 - 7 ก.พ.2522
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
นายสำเริง วุฒิมานานนท์
8 ก.พ.2522 - 30 ก.ย.2525
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
นายสมหวัง จูตะกานนท์
1 ต.ค.2525 - 30 ก.ย.2526
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
นายอุทัย มั่นถาวร
1 ต.ค.2526 - 30 ก.ย.2529
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
นายยงยุทธ คนตรง
1 ต.ค.2530 - 30 ก.ย.2530
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
นายไพบูลย์ สรพพกิจ
1 ต.ค.2530 - 30 ก.ย.2533
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
นายวิมล พวงทอง
1 ต.ค.2532 - 30 ก.ย.2534
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
นายสมเจตน์ วิริยะดำรงค์
1 ต.ค.2533 - 6 ต.ค.2536
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
นายบรรพต จันทสูตร
1 ต.ค.2534 - 30 ก.ย.2536
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์
7 ต.ค.2536 - 19 ต.ค.2540
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
นายธวัช หันตรา
25 ต.ค.2540 - 4 ต.ค.2541
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
นายธงชัย อนันตกูล
20 ต.ค.2540 - 4 ต.ค.2541
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายนิพนธ์ คำพา
5 ต.ค.2541 - 30 ก.ย.2544
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายเสนอ จันทรา
11 ต.ค.2542 - 30 ก.ย.2546
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
นายอานนท์ พรหมนารท
1 ต.ค.2544 - 30 ก.ย.2546
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายวงษ์ เลิศไพศาล
1 ต.ค.2546 - 30 ก.ย.2548
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายพงษ์ศักดิ์ เสมะกนิษฐ์
1 ต.ค.2546 - 3 ธ.ค.2549
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายนพดล พุทธิการันต์
25 ต.ค.2548 - 27 ส.ค.2549
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายชวลิต ธูปตาก้อง
28 ส.ค. 2549 - 3 มิ.ย.2550
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์
4 ธ.ค.2549 - 7 ต.ค.2550
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
ว่าที่ร้อยตรีสิงห์โต พิเชฐวงศ์
4 มิ.ย.2550 - 11 พ.ย.2550
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายมานพ วีระอาชากุล
8 ต.ค.2550 - 26 พ.ย.2553
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายวิชชาญ บุษปวนิช
12 พ.ย.2550 - 26 ต.ค.2551
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายพงศธร สัจจชลพันธ์
27 ต.ค.2551 - 26 พ.ย.2553
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายเกรียงเดช เข็มทอง
29 พ.ย.2553 - 30 ก.ย.2556
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร
29 พ.ย.2553 - 6 ธ.ค.2555
รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
7 ธ.ค.2555 - 27 ต.ค.2556
ไปที่หน้า