บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.55
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.55
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายนิเวศน์ หาญสมุทร์
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3931 1504
อีเมลล์ :
chanthaburi@moi.go.th
ประวัติ :

ประวัติการศึกษา:
 - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการเข้าอบรมหลักสูตร:
 - พ.ศ. 2545 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - พ.ศ. 2549 หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - พ.ศ. 2549-2550 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68

ประวัติการรับราชการ
16 เมษายน 2529          ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) จังหวัดหนองคาย
8 มิถุนายน 2535           นิติกร 4 ฝ่ายวินัย กรมการปกครอง
1 มีนาคม 2539             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานจังหวัดตราด
2 เมษายน 2544           นิติกร 6 กองนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
30 มิถุนายน 2550        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานจังหวัดตราด
12 ตุลาคม 2555          หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดตราด
18 มกราคม 2559        หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย 
25 ตุลาคม 2559          ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
23 ธันวาคม 2562        รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
4 มกราคม 2565   -   ปัจจุบัน      รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี