บริการประชาชน
น้องกระต่าย
22.50
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.50
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายฤหัส ไชยศักดิ์
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3931 2252
ประวัติ :

วุฒิการศึกษา    

- ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐ) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท รป.ม. : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

การฝึกอบรม

- บ.มท.6 รุ่นที่ 2/2545

- บ.มท. 7 รุ่นที่ 14/2548

- นปส. รุ่นที่ 68/2560

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์     - ป.ช.2559

 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

15 เม.ย.2525   พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 เม.ย.2527   พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ก.ค.2530      นักพัฒนาชุมชน 3

1 ธ.ค.2531      นักพัฒนาชุมชน 4

1 ธ.ค.2535      นักพัฒนาชุมชน 5

1 พ.ย.2536      โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 สำนักงานจังหวัดระยอง

1 มี.ค.2539      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดระยอง

25 มี.ค.2539    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

2 มิ.ย.2546      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

17 มิ.ย.2546    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

27 ก.พ.2549    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

11 มิ.ย.2550    รกน.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา

1 ก.ค.2550      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา

11 ก.ค.2550    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา

20 พ.ค.2551    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8ว กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดยะลา

24 ต.ค.2551    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด

11 ธ.ค.2551    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด

15 มี.ค.2553    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ชลบุรี)

29 ต.ค.2555    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดชลบุรี

18 ม.ค.2559    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี

30 ม.ค.2560    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี

2 พ.ย.2563      รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถึงปัจจุบัน