บริการประชาชน
น้องกระต่าย
05.53
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
05.53
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ :
0 3932 7906
อีเมลล์ :
chanthaburi@moi.go.th
ประวัติ :

การศึกษา/อบรม

1.ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต/นิติศาสตร์บัณฑิตปริญญาโท พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

       (NIDA)

2.หลักสูตร โรงเรียนนายอำเภอ  รุ่นที่ 54

3.หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 61

4.หลักสูตร  “การบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชมคมอาเซียน”  ของสำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(เดือน เมษายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

5.หลักสูตร การพัฒนานักบริหารเพื่อบูรณาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2559)

การทำงาน

 1.ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.8)หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (7พ.ย.2550 - 17 พ.ค. 2554)

2.นายอำเภอบ่อไร่ (อำนวยการ ระดับต้น ระดับสูง) จังหวัดตราด (18 พ.ค. 2554-25 ม.ค. 2558)

3.นายอำเภอบ้านค่าย (อำนวยการ ระดับสูง) จังหวัดระยอง (26 ม.ค.2558-15 ต.ค.2560)

4.ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (16 ต.ค. 2560-30 ต.ค. 2561)

5.อธิการวิทยาลัยการปกครอง (31 ต.ค. 2561-22 ธ.ค. 2562)

6.รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (23 ธ.ค.2562-ปัจจุบัน)