บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.03
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.03
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม /การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 100,000 บาท โดยสำนักงานจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความตระหนักของหน่วยงานในคุณธรรมและความโปร่งใส และปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนส่งผลให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมองค์กรและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานที่ยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ จึงได้จัดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ 1.หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจันทบุรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) หน่วยงานละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 235 คน ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่

        1) การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานตามแนวทาง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

        2) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      3) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจันทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน 6 ครั้ง การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่

วันที่

เวลา

สถานที่

1

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565                      

08.30 – 16.30 น.

 

ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

2

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์  2565

3

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

4

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

5

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

6

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

กิจกรรมดำเนินการตามกำหนดการ ดังต่อไปนี้

- ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดจันทบุรี

- การขับเคลื่อนการเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2565

- มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดจันทบุรี

- นโยบายผู้บริหาร “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม

- ชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการรายงาน การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

- ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ *** การดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 237 คน  เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ