บริการประชาชน
น้องกระต่าย
02.47
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.47
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
จ.จันทบุรีประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Zoom เว้นระยะห่างป้องกันโควิด-19
5 เมษายน 2565

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี โดยครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบ Social Distancing เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยก่อนเข้าวาระการประชุม มีการมอบถังขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 10 ถัง แก่นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ / มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อป.พร.ดีเด่น ประจำปี 2565 แก่นายสุพจน์ แสนวงศ์ อปพร.รำพัน อ.ท่าใหม่ การแนะนำข้าราชการที่ย้ายและแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจันทบุรี ประกอบด้วย นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี,นายรวมศิลป์ มะนะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัด,นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัด,นายเกรียงศักดิ์ สอนสี พลังงานจังหวัด และ นางสาวเรืองวิภา วงศ์สาโรจน์ สถิติจังหวัด ส่วนวาระที่สำคัญของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล มีหลายวาระ อาทิ ” สุขภาพดี วิถีคนจันท์ ” และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสะอาด การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ การขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานการณ์ผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2565 เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดจะเปิดศูนย์ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนแบบครบวงจร ในห้างเซ็นทรัลสาขาจันทบุรี ที่จะเปิดในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยรวบรวมส่วนราชการที่ให้บริการประชาชน ตามเวลาห้างเปิด-ปิด ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนั้นขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนดูแลจัดการเรื่องสุขอนามัยภายในสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการ และให้อำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ รณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของอาการและการเสียชีวิต และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออก ขอให้ตรวจ ATK ก่อนและหลังการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ