บริการประชาชน
น้องกระต่าย
03.31
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.31
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
5 เมษายน 2565

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ วัดสะพานเลือก ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่าการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในกรณีที่เงินสนับสนุนของภาครัฐไม่เพียงพอ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้องค์กร ชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี 2522 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และมีการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการขับเคลื่อนกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้ที่แท้จริงที่ไม่ใช่เพียงหาได้ในห้องเรียนหรือตำรา แต่เป็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะเด็กในช่วงวัย 0-6 ขวบ ที่เป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนามนุษย์ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้องและเท่าเทียมให้กับเด็กในชนบทเพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่านั้นได้เติบใหญ่ไปเป็นกำลังสำคัญในการดูแลประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยได้ร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดบริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ รวม 418,937.25 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสมทบกับยอดเงินที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวข้างต้น และจะได้กำหนดแผนงานและกิจกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดจันทบุรีต่อไป ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะแม่บ้านมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการเข้าสักการะพระนอนองค์ใหญ่และเยี่ยมชมวัดสะพานเลือกซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สำคัญของอำเภอท่าใหม่ด้วย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ