บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.52
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.52
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
จ.จันทบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ภายใต้คำขวัญ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
5 เมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565 วางมาตรการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"โดยจะต้องลดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ให้ได้ร้อยละ 5 ของสถิติช่วงสงกรานต์ ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยจังหวัดจันทบุรีมีเป้าหมายจะต้องรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการจราจรไม่เกิน 21 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่เกิน 19 คนและผู้เสียชีวิตไม่เกิน 4 คน ส่วนแนวทางการดำเนินการแบ่งเป็น 1.ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ บูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อประสานข้อมูลร่วมกับสถานีตำรวจภูธร โรงพยาบาล และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทาง การแก้ไขปัญหา นำเสนอต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ เพื่อนำเสนอต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา นำเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทาง ถนนจังหวัด/คณะอนุกรรมการฯ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 2.ให้หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (คน รถ ถน และสิ่งแวดล้อม) อาทิเช่น สถานีตำรวจภูธร สถานีตำรวจทางหลวง สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท เป็นต้น ดำเนินการเข้มงวดกวดขันใน การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของแต่ละ เดือน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/คณะอนุกรรมการฯ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

3.ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งจอภาพประชาสัมพันธ์ตามบริเวณทางแยก ทางร่วม หรือข้างทางในถนนเส้นต่างๆเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนในพื้นที่รับผิดชอบเกิดความตระหนักในความปลอดภัย เช่น การแจ้งเตือนบริเวณฝนตกถนนลื่น การชะลอ ความเร็วในแหล่งชุมชน/จุดเสี่ยงจุดอันตราย การสวมใส่หมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย การขับรถด้วยความเร็วที่ ไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด การไม่ขับขี่รถขณะเมาสุรา เป็นต้น

4.ให้อำเภอทุกอำเภอ ในนามศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ในแต่ละปี เพื่อนำจิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัคร ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมกับพี่น้องประชาชน ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย หรือ จุดที่คาดว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เช่น การเคลื่อนย้ายหรือกำจัดสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ของผู้ขับขี่บริเวณทางร่วม ทางแยก การเคลื่อนย้าย รื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย บริเวณข้างทาง การตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณทางโค้ง เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อป้องกันและระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจุดตรวจในแต่ละพื้นที่ จุดหลักเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด 3 จุด บูรณาการทุกภาคส่วน และจุดตรวจหลักบนเส้นทางเชื่อมในพื้นที่อำเภอเมือง โดยจะได้มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มข้น นอกจากนั้น ในส่วนของชุมชน หมู่บ้าน ให้ตั้งจุดสกัด จุดตรวจ ตักเตือน ป้องปราม ลดความเสี่ยง ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ ทั้งนี้ขอให้อำเภอบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว หากมีการจัดกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง ตามช่วงสถานการ์และเวลาที่เห็นสมควร

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ