บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.57
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.57
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จังหวัดจันทบุรี
9 ธันวาคม 2564

จังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยสรุปแนวทางการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี ดังนี้

1. จัดกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมกับการประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรี (วาระที่ 8) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย

   1.1 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี กล่าวความเป็นมาของการจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

   1.2 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

   1.3 การแสดงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

2. แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกิจกรรมอื่น ผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช. และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตดังกล่าวผ่านเว็บไซต์จังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564  

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

วันนี้ ( 29 พ.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น ในชุมชนและสังคม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรีถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

1. บริหารงาน และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส

2. ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตประจำวัน

3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรมในทุกรูปแบบ

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตลอดจนช่องทางทาง Facebook ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง

5. กรณีพบการทุจริต จะดำเนินการสอบสวนการกระทำความผิด ทั้งทางวินัยและคดีอาญา ให้ถึงที่สุด และจะลงโทษข้นสูง กับผู้ที่ทุจริต ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเฉียบขาด

 

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ