บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.56
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.56
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 24/64
29 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 24 / 2564 ทั้งในห้องประชุม และ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting และ Zoom ซึ่งมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ที่สำคัญ อาทิ การขออนุญาตการเปิดเรียนแบบผสมผสาน ของมรภ.รำไพพรรณี การสอบปลายภาคของมสธ. ณ สนามสอบรร.เบญจมราชูทิศ การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 โดยสนง.เหล่ากาชาดจังหวัด การจัดพิธีกรรมทางศาสนา โดยวัดคาทอลิก ธรรมาสน์นักบุญเปรโตร ท่าแฉลบ สำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสนง.ศึกษาธิการจังหวัด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทุกรร.ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ครูผู้สอนต้องฉีดวัคซีนครบโดส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จึงจะสามารถอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ onsite สำหรับรร.ที่มีความพร้อม และผ่านการประเมินกลั่นกรองจาก ศปก.อ.แล้ว และได้เสนอผลการประเมินให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแล้ว จึงจะสามารถเปิด onsite ในวันที่ 1 ธ.ค. (และในวันต่อๆไป) ได้ โดยกำหนดให้นร.ในแต่ละห้องไม่เกิน 25 คน ในวันแรกของการเปิดเรียน จะตรวจ atk ทุกคน และจะสุ่มตรวจทุกสัปดาห์และตรวจเป็นระยะ สำหรับกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการเบื้องต้นสำหรับการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2565 (2 ก.พ.-4 เม.ย.65) ที่กำหนดให้ผู้ที่จะขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ต้องมีการจองคิวล่วงหน้า พร้อมนำผลตรวจ rt-pcr หรือatk ไม่น้อยกว่า 72 ชม. มาแสดงเท่านั้น โดยให้อำเภอและคณะผู้จัดร่วมหารือกำหนดมาตรการอย่างเข้มข้น อาทิ การลดความแออัดในจุดบริการน้ำดื่ม หรือจุดทำบุญ การป้องกันการขึ้นนมัสการโดยลักลอบใช้เส้นทางอื่น การทำความสะอาดเชื้อโรคตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ