บริการประชาชน
น้องกระต่าย
02.28
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.28
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
จันทบุรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯดำเนินการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน
29 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าหลวง อ.มะขาม นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ทั้งการจัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของคณะกรรมการอำนวยการ ตามระยะเวลาที่กำหนด / จัดทำแผ่นงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาภายใต้กรอบแผนแม่บทการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และศักยภาพของพื้นที่เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการ /จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการขยายผลไปสู่ชุมชนให้บรรลุผล และเป้าหมายสูงสุด รายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการอำนวยการ รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการอำนวยการเป็นระยะในที่ประชุมครั้งนี้มีมติพร้อมให้ดำเนินการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะในปีต่อไป และในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2563 นี้ จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งานช่วยพ่อทำสวน ครั้งที่ 6

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ