บริการประชาชน
น้องกระต่าย
17.01
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.01
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
11 พฤษภาคม 2564
 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี (ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี การจ้างเกิน 500,000 บาท)
 2. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 
 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
 5. สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
 6. สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 7. สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี (ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี การจ้างเกิน 500,000 บาท)
 8. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี การจ้างเกิน 500,000 บาท)
 9. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี (ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี การจ้างเกิน 500,000 บาท)
 10. สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
 11. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
 12. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
 13. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี 
 14. สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี  (ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี การจ้างเกิน 500,000 บาท)
 15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 16. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
 17. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  
 18. สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี (ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี การจ้างเกิน 500,000 บาท)
 19. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
 20. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี  (ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี การจ้างเกิน 500,000 บาท)
 21. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
 22. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
 23. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
 24. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
 25. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี, (ไม่มีการประกาศแผน เนื่องจากปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (2) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 โดยมาตรา 56 (2) ข. ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560)
 26. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
 27. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี การจ้างเกิน 500,000 บาท)
 28. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
 29. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
 30. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
 31. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
 32. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
 33. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี