บริการประชาชน
น้องกระต่าย
23.48
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
23.48
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินฯ ITA 2564 และ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดจันทบุรี (อำเภอทุกอำเภอและอปท.จบ.ทุกแห่ง)
4 มีนาคม 2564

สำนักงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวทาง การประเมินฯ ITA 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดจันทบุรี (อำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดจันทบุรี) วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินฯ ITA 2564 และ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดจันทบุรี (อำเภอทุกอำเภอและอปท.จบ.ทุกแห่ง) และจังหวัดจันทบุรีได้เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมให้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันภายใต้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ ITA 2021  และได้แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    และเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ