บริการประชาชน
น้องกระต่าย
00.21
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
00.21
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินฯ ITA 2564 และ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดจันทบุรี (ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจันทบุรี)
4 มีนาคม 2564

จังหวัดจันทบุรี ได้แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    และเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวทาง การประเมินฯ ITA 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดจันทบุรี (ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจันทบุรี) วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยจัดให้มีการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ได้ร่วมกันทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดให้มีการประชุมร่วมติดตามประเมินผลภายหลังจากการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ