บริการประชาชน
น้องกระต่าย
15.33
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.33
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าว ITA
E–Service
2 ธันวาคม 2563

 

 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
 2. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 
 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  (ไม่มีการดำเนินการ)
 5. สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
 6. สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 7. สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
 8. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
 9. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ไม่มีภารกิจในด้านการให้บริการ จึงไม่มีระบบการให้บริการผ่านทางออนไลน์ (E-Service))
 10. สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
 11. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
 12. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
 13. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
 14. สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี  (ไม่มี เนื่องจากต้องตรวจสอบหลักฐานเอกสารตัวจริงเพื่อประกอบการการพิจารณาการให้บริการ เช่น การต่อทะเบียนเรือ,การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น)
 15. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 16. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
 17. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
 18. สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี (การให้บริการของสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรียังไม่รองรับการให้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์)
 19. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี  
 20. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี (ไม่มีบริการ  E-Service)
 21. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
 22. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
 23. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี (ไม่มีการให้บริการ)
 24. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงหลวงพระราชทาน เครื่องประกอบเกียรติยศ และกล่องเพลิงพระราชทาน ไม่สามารถยื่นทางออนไลน์ได้
 25. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี (ไม่มีบริการ E-service  เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้มีหน้าที่ให้บริการประชาชนโดยตรง แต่มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานกับ อปท.ในพื้นที่ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งการให้บริการ อปท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีระบบสารสนเทศที่ให้ อปท.ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระบบ e-plan, info, LEC เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้บริการ อปท. เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่ต้องใช้เอกสารและเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการ)
 26. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
 27. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  (ไม่มีบริการ)
 28. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
 29. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
 30. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
 31. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
 32. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
 33. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
 34. อำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดจันทบุรี