บริการประชาชน
น้องกระต่าย
03.29
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.29
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
รวมลิงค์หน้าเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี
5 กันยายน 2562
ลำดับ หน่วยงาน      Link สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (สขร.1) ของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด Link ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด
1 สำนักงานจังหวัดจันทบุรี http://www.chanthaburi.go.th/news/detail/431/data.html http://www.chanthaburi.go.th/news/detail/431/data.html
2 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี http://www.chanthaburi.doae.go.th http://www.chanthaburi.doae.go.th
3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี http://chanthaburi.mnre.go.th/th/information/more/748 http://chanthaburi.mnre.go.th/th/information/more/748
4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี http://www.oic.go.th/infocenter2/201/ http://www.aecthaibiz.com/province/news_list.html?pv=22&type=4
5 สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี http://www.oic.go.th/infocenter4/415/ http://www.cgd.go.th/cs/cti/cti/%E0%B8%82%E0%B9 %88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8 %B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9 %89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8% 94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html?page_locale=th_TH
6 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี http://www.sso.go.th/wprp/chanthaburi/content.jsp?id=13119&cat=1588&lang=th http://www.sso.go.th/wprp/chanthaburi/category.jsp?cat=1588&lang=th
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://www.chanthaburi.m-society.go.th/main/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=30:2015-11-20-02-16-39&Itemid=147
8 สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://www.dol.go.th/chanthaburi/Pages/purchase.aspx
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี https://www.doe.go.th/prd/chanthaburi/procurement/param/site/99/cat/13/ sub/23/pull/sub_category/view/table-view https://www.doe.go.th/prd/chanthaburi/procurement/param/site/99/cat/13/sub/0/pull/ category/view/list-label
10 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี http://pvnweb.dpt.go.th/chanthaburi/ http://pvnweb.dpt.go.th/chanthaburi/index.php/2018-11-14-07-14-24
11 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี http://www.correct.go.th/popchan/?page_id=3696 http://www.correct.go.th/popchan/?page_id=3696
12 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี http://chanthaburi.mol.go.th/node/743 http://chanthaburi.mol.go.th/node/743
13 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี http://www.industry.go.th/chanthaburi/index.php/procurement/2015-12-01-00-09-06 อยู่ระหว่างดำเนินการ*
14 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
15 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี http://pvlo-ctr.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/procurement-menu http://pvlo-ctr.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/procurement-menu
16 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี https://www.alro.go.th/chanthaburi/more_news.php?cid=47&filename=index https://www.alro.go.th/chanthaburi/more_news.php?cid=15&filename=index
17 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* https://www.m-culture.go.th/chanthaburi/more_news.php?offset=0&cid=32&filename=index
18 ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี https://province.dopa.go.th/chanthaburi/news/cate3/view51 https://province.dopa.go.th/chanthaburi/news/cate3
19 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621165559_1_file.xls https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/98/25621
20 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี http://122.155.1.141/inner.chan-10.165/cms/inner_808/4645.2/ http://122.155.1.141/inner.chan-10.165/cms/inner_808/
21 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี https://chanthaburi.mots.go.th/ewtadmin/ewt/chanthaburi/more_news.php?cid=64 https://chanthaburi.mots.go.th/more_news.php?cid=8
22 สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=260:62&catid=112 http://chanthaburi.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=260:62&catid=112
23 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี http://www.moac-info.net/Chanthaburi/ http://www.moac-info.net/modules/news/news_view.php?News_id=438162&action=edit&joomla=1
24 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
25 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี http://web.cpd.go.th/chanthaburi/#%E0%B8%82%E0%B9%88% E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8% B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0% B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89% E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8% 88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87 http://web.cpd.go.th/chanthaburi/#ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://pr.prd.go.th/chanthaburi/more_news.php?cid=2&filename=index
27 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(พ.ย.)pdf (1) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(พ.ย.)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ธ.ค.61)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ม.ค.62)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ก.พ.62)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(มี.ค.62)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เม.ย.62)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(พ.ค.62) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(พ.ย.)pdf (1) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(พ.ย.)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ธ.ค.61)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ม.ค.62)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ก.พ.62)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(มี.ค.62)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เม.ย.62)pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(พ.ค.62)
28 สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
29 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี http://www.oic.go.th/infocenter2/299/ http://www.chpho.go.th/web2014/?page_id=6365
30 สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี http://www.oic.go.th/INFOCENTER4/443/ https://www.dlt.go.th/site/chanthaburi/m-news/6824/
31 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://chanthaburi.cdd.go.th/download/ %E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8% 94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9% 89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8% B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9% 89%E0%B8%B2%E0%B8%87
32 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี http://www.led.go.th/purchase/preview8.asp http://www.led.go.th/purchase/preview3.asp
33 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*