หน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ เอกสารดาวน์โหลด

 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย (สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
 2. รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ
 3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
  1) หนังสือที่ จบ0017.4/ว 00906 ลว 23 ก.พ. 61   2) สรุปผลกลุ่มตรวจสอบกระทรวง
 4. การรายผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ
 5. การทบทวนกฎบัตรและจัดทำกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี
 6. รายงานผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นข้อตรวจพบฯ
 7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย (การขอหนังสือรับรอง)
 8. ที่ จบ ๐๐๑๗.๔-ว ๒๙๑๒ สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการฯ
 9. การรายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตฯ รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
 10. สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ระมัดระวัง
 11. การศึกษาวิเคราะห์การอำนวยความปลอดภัยโดยใช้สีทาถนนสำหรับกันลื่นฯ
 12. การดูดทรายในที่ดินของรัฐ
 13. การรายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษยน – 30 กันยายน 2559) 
 14. กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น