กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศและข้อมูลประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 2. แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนฯ
 3. ข้อมูลคลังความรู้ “ศูนย์ราชการสะดวก GECC สู่จังหวัด 4.0”
  ขอประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลความรู้ GECC
  หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
  โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
  ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : GECC    
  โดย นางมาลินี ภาวิไล
  เสียงการบรรยาย 
  สรุปการบรรยาย 
 4. การดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประกาศจังหวัดจันทบุรี
  1. O37 การดำเนินการประเมินคตวามเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  2. O37 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
  3.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการเกิดความเสี่ยงฯ 2562
  4. O42 ประกาศจังหวัดจันทบุรี แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
  5. O43 ประกาศจังหวัดจันทบุรี นโยบายและมาตรการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
  6. O44 ประกาศจังหวัดจันทบุรี มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  7. O45 ประกาศจังหวัดจันทบุรี มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  8. O46 ประกาศจังหวัดจันทบุรี มาตรการป้องกันการรับสินบน
  9. O47 ประกาศจังหวัดจันทบุรี นโยบายและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ
  10. O48 ประกาศจังหวัดจันทบุรี มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 5. แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ
  1.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
  1.2 รวมแผน
 6. การตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล
 7. การจัดแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดจันทบุรี
  1.1 แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
  1.2 แบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันฯ
 8. คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
 9. เอกสารประกอบการบรรยาย VDO CF (CoPs) 28 พ.ค.62
 10. หลักสูตรบริหารเศรษฐกิจสาธารณ รุ่นที่ 18
 11. รับสมัครพิจารณาคัดเลือกศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ
 12. เอกสารสไลด์ประกอบการประชุม VCF – OIT (ITA 2562 23 พ.ค.2562)
 13. การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และคุณธรรม ในปี พ.ศ. 2562
  1) คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชม อำเภอ จังหวัด คุณธรรม 2562
  2) แนวทางการพัฒนาองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม ในส่วนภูมิภาค
  3) รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา จังหวัดคุณธรรม
 14. โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 15. โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
 16. ITA 2562 : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT
 17. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
 18. หนังสือ นร 1007.4-502 ลว. 22 เม.ย. 62 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค
 19. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
 20. ขอเชิญประชุมและดำเนินการตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and  Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดจันทบุรี
  1) คู่มือการประเมิน ITA 2562
  2) ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมฯ
  3) สำเนามติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
  4) แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  5) (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม
  1
  .6 สิ่งที่ส่งมาด้วย ITA ปี 2562
 21. หลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืนฯ
 22. โครงการฝึกอบรม ม.ธรรมศาสตร์
 23. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (จังหวัดจันทบุรี)
  1) คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/แบบสรุบข้อมูล
  2) แบบสรุปข้อมูลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
 24. แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร
 25. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
 26. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10
 27. ขอเชิญเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21111
 28. ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษชน
 29. ขอเชิญเข้ารอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
 30. สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพฯ
 31. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
 32. การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 33. ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม ของ มสธ.
 34. ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง
 35. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
 36. ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ
 37. แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
 38. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาคม 2562
 39. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)
 40. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรฯ รุ่นที่ 23 โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก
  ปี 2562
  เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)
 41. การฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 42. ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง-สูง รุ่นที่ 4-6 (1)
 43. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล police Administration Digital Age (PADA) รุ่นที่ 2 (1)
 44. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงาน
 45. การจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดจันทบุรี
  1.1) แนวทางการจัดทำและการดำเนินโครงการฯ
  1.2)แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ
 46. โครงการอบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่่ 6
 47. รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปภัมภ์ในระบบระบบราชไทยให้เป็นรูปธรรม ฉบับพกพา
 48. สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนำฯ แผนพัฒนาภาค ปี 2561
 49. การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ
 50. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 51. แนวทางการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
  1.1) คู่มือการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
 52. หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 25
 53. ลักษณะองค์กร ปี 2561 (เม.ย.-ก.ย.61)
 54. ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 55. การจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดจันทบุรี
  หนังสือ จบ 0017.55991 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 5 ปี จันทบุรี_updated 31 พ.ค. 61
 56. ดาวน์โหลดไฟล์ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คู่มือการปฏิบัติงาน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงาน
  หนังสือ จบ. ว2296 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทัพซ้อนฯ
 57. ดาวน์โหลดไฟล์ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
  - แบบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ ปี 2561
  - แผนปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3
  - แผนป้องกันปราบปรามทุริตฯ ระยะ 5 ปี
 58. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ 5
 59. โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
 60. สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
 61. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
 62. โครงการ อบรมการพูดอันทรงพลังเพื่อความสำเร็จ (The powerful & อบรมการพูดอันทรงพลังเพื่อความสำเร็จ)
 63. ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมฯ
 64.  การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 65. ขอเชิญส่งข้าราชการ-พนักงานราชการฯ
 66. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ
 67. โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 6
 68. หนังสือจังหวัดจันทบุรีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
  1) คู่มือ ITA  2) ปฏิทินและกรอบ  3)แบบกรอกข้อมูล จนท. In  
 69. หนังสือจังหวัดจันทบุรีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานฯ  ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
  1) คู่มือ ITA  2)ปฏิทินและกรอบ 3)แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย External
 70. วีดิทัศน์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 71. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดจันทบุรี
 72. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
 73. มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
 74. เสนอโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
 75. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
 76. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ 1
 77. โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน”รุ่นที่5
 78. การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 79. ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและประกันสังคมที่ควรรู้เมื่อเข้าสู่ AEC” และหลักสูตร “นักกฎหมายปกครองภาครัฐ”
 80. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง” รุ่นที่ 6
 81. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง” รุ่นที่ 20
 82. ขอเชิญชวนเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
 83. ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 “ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ”
 84. การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
 85. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’ Jiaotong University) ประจำปีการศึกาา 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 86. ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 87. การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2
 88. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
 89. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559
 90. ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการ
 91. การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2560
 92. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 
 93. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
 94. การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้อ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
 95. กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559
 96. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 97. การคัดเลือกบรรจุทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิตทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการ
 98. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
 99. โครงการอบรมหลักสูตร”ผู้นำยุคใหม่”
 100. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 33
 101. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7
 102. การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
 103. การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
 104. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 105. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงค์โปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University:NTU)ประจำปีการศีกษา 2559
 106. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
 107. การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
 108. การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 109. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปฯ
 110. การดำเนินการกรณี ก.พ.ค.มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออก/ไล่ออกจากราชการ
 111. การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
 112. ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 113. การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 114. การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 115. การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๕ (NACC Integrity Awards)
 116. การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558
 117. การประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 118. แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 119. โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล้กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2558
 120. ทุนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
 121. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด ” หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ืดี ” ของสำนักงาน ก.พ.ร
 122. ซักซ้อมความเข้าใจ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 123. แบบตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
 124. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมติ ก.พ. ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น