กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศและข้อมูลประชาสัมพันธ์

 1. การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และคุณธรรม ในปี พ.ศ. 2562
  1.1 คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชม อำเภอ จังหวัด คุณธรรม 2562
  1.2 แนวทางการพัฒนาองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม ในส่วนภูมิภาค
  1
  .3 รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา จังหวัดคุณธรรม
 2. โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 3. โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
 4. ITA 2562 : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT
 5. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
 6. หนังสือ นร 1007.4-502 ลว. 22 เม.ย. 62 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค
 7. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
 8. ขอเชิญประชุมและดำเนินการตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and  Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดจันทบุรี
  1) คู่มือการประเมิน ITA 2562
  2) ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมฯ
  3) สำเนามติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
  4) แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  5) (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม
  1
  .6 สิ่งที่ส่งมาด้วย ITA ปี 2562
 9. หลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืนฯ
 10. โครงการฝึกอบรม ม.ธรรมศาสตร์
 11. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
  1) คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/แบบสรุบข้อมูล
  2) แบบสรุปข้อมูลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
 12. แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร
 13. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
 14. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10
 15. ขอเชิญเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21111
 16. ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษชน
 17. ขอเชิญเข้ารอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
 18. สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพฯ
 19. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
 20. การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 21. ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม ของ มสธ.
 22. ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง
 23. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
 24. ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ
 25. แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
 26. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาคม 2562
 27. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)
 28. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรฯ รุ่นที่ 23 โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก
  ปี 2562
  เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)
 29. การฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 30. ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง-สูง รุ่นที่ 4-6 (1)
 31. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล police Administration Digital Age (PADA) รุ่นที่ 2 (1)
 32. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงาน
 33. การจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดจันทบุรี
  1.1) แนวทางการจัดทำและการดำเนินโครงการฯ
  1.2)แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ
 34. โครงการอบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่่ 6
 35. รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปภัมภ์ในระบบระบบราชไทยให้เป็นรูปธรรม ฉบับพกพา
 36. สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนำฯ แผนพัฒนาภาค ปี 2561
 37. การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ
 38. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 39. แนวทางการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
  1.1) คู่มือการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
 40. หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 25
 41. ลักษณะองค์กร ปี 2561 (เม.ย.-ก.ย.61)
 42. ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 43. การจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดจันทบุรี
  หนังสือ จบ 0017.55991 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 5 ปี จันทบุรี_updated 31 พ.ค. 61
 44. ดาวน์โหลดไฟล์ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คู่มือการปฏิบัติงาน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงาน
  หนังสือ จบ. ว2296 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทัพซ้อนฯ
 45. ดาวน์โหลดไฟล์ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
  - แบบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ ปี 2561
  - แผนปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3
  - แผนป้องกันปราบปรามทุริตฯ ระยะ 5 ปี
 46. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ 5
 47. โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
 48. สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
 49. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
 50. โครงการ อบรมการพูดอันทรงพลังเพื่อความสำเร็จ (The powerful & อบรมการพูดอันทรงพลังเพื่อความสำเร็จ)
 51. ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมฯ
 52.  การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 53. ขอเชิญส่งข้าราชการ-พนักงานราชการฯ
 54. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ
 55. โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 6
 56. หนังสือจังหวัดจันทบุรีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
  1) คู่มือ ITA  2) ปฏิทินและกรอบ  3)แบบกรอกข้อมูล จนท. In  
 57. หนังสือจังหวัดจันทบุรีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานฯ  ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
  1) คู่มือ ITA  2)ปฏิทินและกรอบ 3)แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย External
 58. วีดิทัศน์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 59. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดจันทบุรี
 60. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
 61. มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
 62. เสนอโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
 63. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
 64. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ 1
 65. โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน”รุ่นที่5
 66. การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 67. ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและประกันสังคมที่ควรรู้เมื่อเข้าสู่ AEC” และหลักสูตร “นักกฎหมายปกครองภาครัฐ”
 68. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง” รุ่นที่ 6
 69. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง” รุ่นที่ 20
 70. ขอเชิญชวนเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
 71. ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 “ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ”
 72. การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
 73. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’ Jiaotong University) ประจำปีการศึกาา 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 74. ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 75. การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2
 76. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
 77. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559
 78. ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการ
 79. การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2560
 80. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 
 81. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
 82. การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้อ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
 83. กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559
 84. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 85. การคัดเลือกบรรจุทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิตทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการ
 86. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
 87. โครงการอบรมหลักสูตร”ผู้นำยุคใหม่”
 88. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 33
 89. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7
 90. การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
 91. การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
 92. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 93. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงค์โปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University:NTU)ประจำปีการศีกษา 2559
 94. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
 95. การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
 96. การดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 97. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปฯ
 98. การดำเนินการกรณี ก.พ.ค.มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออก/ไล่ออกจากราชการ
 99. การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
 100. ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 101. การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 102. การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 103. การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๕ (NACC Integrity Awards)
 104. การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558
 105. การประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 106. แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 107. โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล้กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2558
 108. ทุนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
 109. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด ” หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ืดี ” ของสำนักงาน ก.พ.ร
 110. ซักซ้อมความเข้าใจ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 111. แบบตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
 112. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมติ ก.พ. ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น