กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารดาวน์โหลด

 1. การสำรวจข้อมูลพนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างของส่วนราชการที่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ
 2. การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานประกอบการ/ผู้ประกอบการที่ดำเนินการกิจการพื่อสังคมในพื้นที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
 3. การเสนอโครงการงบจังหวัดปี 2562
  1) แบบเสนอโครงการงบจังหวัด ปี 2562
    2)รายละเอียดของโครงการ-กิจกรรม
 4. แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดจันทบุรี (Chanthaburi Smart City) ครั้งที่ 1/2561
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดจันทบุรี (Chanthaburi Smart City) ครั้งที่ 1/2561
  - เอกสาร บรรยาย ทิศทางการพัฒนา Smart City 2020
  สรุปโครงการ การพัฒนา จังหวัดจันทบุรี
 6. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  1. ร่างการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2561-2564)
  2. แบบ จ.1 แผน 5 ปี (60-64) แผนปี 62
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2561
 8. ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
 9. สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 2684 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 10. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 11. ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ
 12. ข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 12561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  1) สรุปข้อสั่งการจากการประชุม
  2) แบบรายงานประเด็นข้อสั่งการ 1
  3) แบบรายงานประเด็นข้อสั่งการ 2
 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
 14. แบบประเด็นการตรวจติดตาม การดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 15. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัะฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดจันทบุรีและตราด
  1) ประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ
  2)
  แบบรายงานความคืบหน้าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
 16. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 (นายจิรายุ นันท์ธราธร)
  1) แบบแจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
 17. การเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
  1)สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2)ระเบียบวาระการประชุม
  3) แบบรายงานความคืบหน้าของโครงการ
  4) แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 18. มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
  1) กรอบแนวทางมาตรฐานและความเป็นธรรมฯ
  2) แบบรายงานการมาตรฐานและความเป็นธรรมฯ
  3
  อ้างถึง 1
  4) อ้างถึง2
  5) คลิกเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
  หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย และหนังสือที่อ้างถึงได้ตาม ข้อ 1) – 4) และเมื่อจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว โปรดรายงานผลตามลิงค์ในข้อ 5)
 19. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
  1)กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2
  แบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
  3
  อ้างถึง
  4) คลิกเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
  หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย และหนังสือที่อ้างถึงได้ตาม ข้อ 1) – 3) และเมื่อจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว โปรดรายงานผลตามลิงค์ในข้อ 4)
 20. ข้อเสนอแนะมาตรการการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  1) หนังสือที่ จบ0017.2/ว2069 ลงวันที่ 11พ.ค.61
  2) เอกสารแนบ
 21. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2561
 22. รายงานการขอโอนทรัพย์สิน
  - หนังสือ เรื่องรายงานการขอโอนทรัพย์สินของโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2561  (ฉบับร่าง)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย
 23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคั
 24. แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว9 ลว 13 มี.ค.61
  แบบฟอร์มกาารายงานตัวชี้วัด 4.2
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ปี 61
 25. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 1/2561
 26. สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี  ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 4175 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 27. เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   

 28. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 29. เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 30. เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 57-60 ฉบับทบทวน (รอบปี 60)
 31. เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 32. การเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2560
 33. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรีเอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ระดับจังหวัด) วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
 34. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ.2557-2560 ส่วนที่ 2
 35. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่  (รอบปี พ.ศ.2560)
 36. รายงานตามแบบวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 37. การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชาชน
 38. ผลการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
 39. เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมฯ
 40. แผนงานยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ.2557-2566)
 41. รายงานการประชุม กรอครั้งที่ 2.58
 42. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2558
 43. แบบฟอร์มและการจัดส่งแผนฯ
 44. ปฏิทินการทบทวนแผนฯ
 45. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559
 46. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2558
 47. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) 
 48. แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของจังหวัดจันทบุรี
 49. รายงานการประชุม กรอ.
 50. รายงานการประชุมคณะบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
 51. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
 52. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

—————————————————————-
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี 

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2561
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น