กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารดาวน์โหลด

 1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 3. เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 57-60 ฉบับทบทวน (รอบปี 60)
 4. เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 5. การเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2560
 6. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรีเอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ระดับจังหวัด) วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
 7. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ.2557-2560 ส่วนที่ 2
 8. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่  (รอบปี พ.ศ.2560)
 9. รายงานตามแบบวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 10. การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชาชน
 11. ผลการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
 12. เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมฯ
 13. แผนงานยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ.2557-2566)
 14. รายงานการประชุม กรอครั้งที่ 2.58
 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2558
 16. แบบฟอร์มและการจัดส่งแผนฯ
 17. ปฏิทินการทบทวนแผนฯ
 18. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559
 19. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2558
 20. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) 
 21. แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของจังหวัดจันทบุรี
 22. รายงานการประชุม กรอ.
 23. รายงานการประชุมคณะบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
 24. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
 25. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *