กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารดาวน์โหลด

 1. แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว9 ลว 13 มี.ค.61
  แบบฟอร์มกาารายงานตัวชี้วัด 4.2
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ปี 61
 2. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 1/2561
 3. สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี  ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 4175 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 4. เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   

 5. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 6. เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 7. เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 57-60 ฉบับทบทวน (รอบปี 60)
 8. เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 9. การเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2560
 10. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรีเอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ระดับจังหวัด) วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
 11. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ.2557-2560 ส่วนที่ 2
 12. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่  (รอบปี พ.ศ.2560)
 13. รายงานตามแบบวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 14. การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชาชน
 15. ผลการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
 16. เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมฯ
 17. แผนงานยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ.2557-2566)
 18. รายงานการประชุม กรอครั้งที่ 2.58
 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2558
 20. แบบฟอร์มและการจัดส่งแผนฯ
 21. ปฏิทินการทบทวนแผนฯ
 22. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559
 23. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2558
 24. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) 
 25. แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของจังหวัดจันทบุรี
 26. รายงานการประชุม กรอ.
 27. รายงานการประชุมคณะบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
 28. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
 29. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

—————————————————————-
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี 

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2561
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *