กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารดาวน์โหลด

 1. สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี  ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 4175 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 2. เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   

 3. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 4. เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 5. เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 57-60 ฉบับทบทวน (รอบปี 60)
 6. เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 7. การเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2560
 8. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรีเอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ระดับจังหวัด) วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
 9. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ.2557-2560 ส่วนที่ 2
 10. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่  (รอบปี พ.ศ.2560)
 11. รายงานตามแบบวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 12. การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชาชน
 13. ผลการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
 14. เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมฯ
 15. แผนงานยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ.2557-2566)
 16. รายงานการประชุม กรอครั้งที่ 2.58
 17. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2558
 18. แบบฟอร์มและการจัดส่งแผนฯ
 19. ปฏิทินการทบทวนแผนฯ
 20. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559
 21. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2558
 22. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) 
 23. แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของจังหวัดจันทบุรี
 24. รายงานการประชุม กรอ.
 25. รายงานการประชุมคณะบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
 26. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
 27. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *