กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารดาวน์โหลด

 1. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  1. ร่างการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2561-2564)
  2. แบบ จ.1 แผน 5 ปี (60-64) แผนปี 62
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2561
 3. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดจันทบุรี (Chanthaburi Smart City) ครั้งที่ 1/2561
  1) เอกสารการนำเสนอของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
  - เอกสาร บรรยาย ทิศทางการพัฒนา Smart City 2020
  - เอกสาร ตัวอย่าง การทำ Workshop
 4. ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
 5. สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 2684 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 6. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 7. ชื่อเรื่อง ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ
 8. ข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 12561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  1) สรุปข้อสั่งการจากการประชุม
  2) แบบรายงานประเด็นข้อสั่งการ 1
  3) แบบรายงานประเด็นข้อสั่งการ 2
 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
 10. แบบประเด็นการตรวจติดตาม การดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 11. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัะฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดจันทบุรีและตราด
  1) ประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ
  2)
  แบบรายงานความคืบหน้าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
 12. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 (นายจิรายุ นันท์ธราธร)
  1) แบบแจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
 13. การเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
  1)สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2)ระเบียบวาระการประชุม
  3) แบบรายงานความคืบหน้าของโครงการ
  4) แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 14. มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
  1) กรอบแนวทางมาตรฐานและความเป็นธรรมฯ
  2) แบบรายงานการมาตรฐานและความเป็นธรรมฯ
  3
  อ้างถึง 1
  4) อ้างถึง2
  5) คลิกเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
  หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย และหนังสือที่อ้างถึงได้ตาม ข้อ 1) – 4) และเมื่อจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว โปรดรายงานผลตามลิงค์ในข้อ 5)
 15. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
  1)กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2
  แบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
  3
  อ้างถึง
  4) คลิกเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
  หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย และหนังสือที่อ้างถึงได้ตาม ข้อ 1) – 3) และเมื่อจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว โปรดรายงานผลตามลิงค์ในข้อ 4)
 16. ข้อเสนอแนะมาตรการการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  1) หนังสือที่ จบ0017.2/ว2069 ลงวันที่ 11พ.ค.61
  2) เอกสารแนบ
 17. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2561
 18. รายงานการขอโอนทรัพย์สิน
  - หนังสือ เรื่องรายงานการขอโอนทรัพย์สินของโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2561  (ฉบับร่าง)
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย
 19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคั
 20. แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว9 ลว 13 มี.ค.61
  แบบฟอร์มกาารายงานตัวชี้วัด 4.2
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ปี 61
 21. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 1/2561
 22. สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี  ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.2/ว 4175 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 23. เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   

 24. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 25. เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 26. เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 57-60 ฉบับทบทวน (รอบปี 60)
 27. เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 28. การเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2560
 29. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรีเอกสารประกอบการประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ระดับจังหวัด) วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
 30. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ.2557-2560 ส่วนที่ 2
 31. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่  (รอบปี พ.ศ.2560)
 32. รายงานตามแบบวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 33. การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชาชน
 34. ผลการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
 35. เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมฯ
 36. แผนงานยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ.2557-2566)
 37. รายงานการประชุม กรอครั้งที่ 2.58
 38. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2558
 39. แบบฟอร์มและการจัดส่งแผนฯ
 40. ปฏิทินการทบทวนแผนฯ
 41. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2559
 42. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2558
 43. แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) 
 44. แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของจังหวัดจันทบุรี
 45. รายงานการประชุม กรอ.
 46. รายงานการประชุมคณะบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
 47. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
 48. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

—————————————————————-
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี 

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2561
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น