รวมลิงค์หน้าเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี

ลำดับ หน่วยงาน      Link สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (สขร.1)
ของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด
Link ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด
1 สำนักงานจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
2 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://www.chanthaburi.doae.go.th/
3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี http://chanthaburi.mnre.go.th/th/information/more/748 อยู่ระหว่างดำเนินการ*
4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
5 สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี http://www.oic.go.th/infocenter4/415/ http://www.cgd.go.th/cs/cti/cti/%E0%B8%82%E0%B9
%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8
%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9
%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%
94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html?page_locale=th_TH
6 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://www.sso.go.th/wprp/chanthaburi/category.jsp?cat=1588&lang=th
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
8 สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี http://www.dol.go.th/chanthaburi/Pages/index.aspx อยู่ระหว่างดำเนินการ*
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* https://www.doe.go.th/prd/chanthaburi/procurement/
param/site/99/cat/13/sub/0/pull/category/view/list-label
10 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://pvnweb1.dpt.go.th/chanthaburi/
11 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
12 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://chanthaburi.mol.go.th/?id=1
13 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี http://www.industry.go.th/chanthaburi/index.php/procurement/2015-12-01-00-09-06 อยู่ระหว่างดำเนินการ*
14 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
15 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://pvlo-ctr.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/procurement-menu
16 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* https://alro.go.th/chanthaburi/more_news.php?cid=15&filename=index
17 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี http://province.m-culture.go.th/chanthaburi/jadjang52.html อยู่ระหว่างดำเนินการ*
18 ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* https://province.dopa.go.th/chanthaburi/news/cate3
19 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-junburi
20 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://122.155.1.141/inner.chan-10.165/cms/inner_808/1185.1/
21 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* https://chanthaburi.mots.go.th/more_news.php?cid=8
22 สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
23 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี http://www.moac-info.net/Chanthaburi/ http://www.moac-info.net/Chanthaburi/
24 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
25 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
26 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://pr.prd.go.th/chanthaburi/more_news.php?cid=2&filename=index
27 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
28 สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
29 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี http://www.oic.go.th/infocenter2/299/ http://www.chpho.go.th/web2014/?page_id=6365
30 สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี http://www.oic.go.th/INFOCENTER4/443/# https://www.dlt.go.th/site/chanthaburi/m-news/6824/
31 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* http://chanthaburi.cdd.go.th/download/
%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%
94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%
89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%
B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%
89%E0%B8%B2%E0%B8%87
32 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*
33 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ*

Be Sociable, Share!