คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนราชการประจำจังหวัดจันทบุรี

ลำดับ หน่วยงาน Link คู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด Link มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1 สำนักงานจังหวัดจันทบุรี http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=50782#&panel1-1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี http://www.chanthaburi.doae.go.th/manualbackend
/manual_backend.html 
http://www.chanthaburi.doae.go.th/
3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี http://chanthaburi.mnre.go.th/th/information/more/760 http://chanthaburi.mnre.go.th/th/information/more/760
4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี http://www.aecthaibiz.com/province/citizen_guide.html?pv=22  
5 สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี http://www.cgd.go.th/cs/cti/cti/%E0%B8%84%E0%B8%
B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%
AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99.html
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี http://www.sso.go.th/wprp/chanthaburi/content.jsp?id
=11773&cat=1585&lang=th
http://www.sso.go.th/wprp/chanthaburi/content.jsp?id
=11774&cat=1585&lang=th
7 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี http://www.chanthaburi.m-society.go.th/main/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:2015
-10-12-08-14-49&Itemid=147
http://www.chanthaburi.m-society.go.th/main/
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14&Itemid=205
8 สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี http://www.dol.go.th/Pages/manual.aspx http://www.dol.go.th/registry/Pages/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%
B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8
%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%
9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.aspx
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี https://www.doe.go.th/prd/chanthaburi/knowledge/param/site
/99/cat/19/sub/0/pull/category/view/cover-view
อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี http://www.dpt.go.th/_html/info/chanthaburi.html http://services.dpt.go.th/service_3/dptservices/
11 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี http://www.correct.go.th/popchan/?p=3339  
12 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี http://chanthaburi.mol.go.th/node/690 http://chanthaburi.mol.go.th/node/550
13 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี http://www.industry.go.th/chanthaburi/index.php/๒๐๑๕-๑๒-๑๗-๐๓-๑๑-๑๕ http://www.industry.go.th/chanthaburi/index.php/download/22775-2018-05-08-08-09-13
14 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี http://cti.onab.go.th/index.php/features/2011-04-05-19-04-55/
224-2011-04-05-20-28-45
อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี http://pvlo-ctr.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/manual-service-menu http://pvlo-ctr.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/office-service-menu
16 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี https://alro.go.th/chanthaburi/more_news.php?cid=30 https://alro.go.th/chanthaburi/more_news.php?cid=30
17 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี http://province.m-culture.go.th/chanthaburi/intention.html อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี https://province.dopa.go.th/chanthaburi/work_manual อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี https://info.go.th/#!/th/search/// www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-junburi
20 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี http://122.155.1.141/inner.chan-10.165/download/menu_2989/ อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ไม่มีคู่มือประชาชน http://www.moac-info.net/Chanthaburi/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=182
24 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี http://www.chpho.go.th/web2014/?page_id=6365 อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี   อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี   อยู่ระหว่างดำเนินการ
32 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี   อยู่ระหว่างดำเนินการ
33 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ* อยู่ระหว่างดำเนินการ

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น