GCC จันทบุรี

  1. คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ (เข้ากลุ่มไลน์เฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจค่ะ)
  2. คลิกเพื่อดาวน์โหลด แนวทางการจัดตั้งกลุ่มไลน์ระดับที่ 3 (GCC3)
  3. การรายงานผลการจัดตั้งกลุ่มไลน์ระดับที่ 3 (GCC3) (ในการรายงานผล ซึ่งจะต้องอัพโหลดภาพเข้าสู่ระบบฯ อาจต้องเข้าใช้งานด้วยบัญชี gmail )
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น