โครงการในพระราชดำริ

10

โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยงานพิเศษของทางราชการเป็นตัวกลางในการประสานงาน

 • โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด   (ภาคตะวันออก)
 • โครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด ของมูลนิธิชัยพัฒนา
 • โครงการขุดลอกบึงบ้านขอมและคลองท่าช้าง พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 • โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลไม้ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจและสังคมชุมชน ในพื้นที่ตำบลบางชัน
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)
 • โครงการขุดสระเก็บน้ำยางตอกทอย 2 พร้อมระบบผันน้ำ   ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • โครงการสนับสนุนด้านการประมงโรงเรียน ตชด.
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!