วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

วิสัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี

“ศุนย์กลางการผลิตและการค้าผลไม้คุณภาพ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่งการค้าชายแดนเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน และเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงปรเะเทศกลุ่มอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *