วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

วิสัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี

“ศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรคุณภาพศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน”

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น