ประชาพิจารณ์

 1.  การจัดซื้อจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) กล้อง CCTV
  -รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้อง CCTV
  -
  ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อกล้อง CCTV 

  ———————————————————————————————————————

 2. โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลาดบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี
  - ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

  ———————————————————————————————————————

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น