สรุปการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  1. ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเก่า หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
  3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางวี ซอยไพลินเฮ้าส์ หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
  4. ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ : เทศบาลเมืองจันทบุรี
  5. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2560 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
  6. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 : เทศบาลเมืองจันทนิมิต
  7. ประมูลจ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด(เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
  8. ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย (แบบ Para Slurry Seal Type III) และระบบบำบัดน้ำเสียรวเทศบาลเมืองจันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทบุรี
  9. ประมูลจ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาดถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 : เทศบาลเมืองจันทบุรี
  10. ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 3 คัน : เทศบาลเมืองจันทบุรี
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น