• พ.ศ. 2559

  นายวิทูรัช ศรีนาม

  29 มี.ค.2559 - ปัจจุบัน

  ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การดูงานและการฝึกอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 42 วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 43 วิทยาลัยการปกครอง ประวัติการรับราชการ ปลัดอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปลัดอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2558

  นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์

  1 ต.ค.2558 - 28 มี.ค.2559

  ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 3 ปริญญาโท: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การดูงานและการฝึกอบรม พ.ศ.2536 หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 34 พ.ศ.2540 หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 37 พ.ศ.2551 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 พ.ศ.2552 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 ประวัติการรับราชการ 2522-2524 ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2524 ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 2525-2528 ปลัดอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 2528-2530 ปลัดอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2530-2537 ปลัดอำเภอท่าใหม่ ,อำเภอมะขาม ,อำเภอสอยดาว และอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 2538 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 2538-2541 นายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 2541-2543 นายอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2543 นายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2543-2547 นายอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 2547-2549 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 2549-2550 ปลัดจังหวัดปทุมธานี 2550-2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 2551-2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 2555-2556 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 2 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 1 ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2557

  นายสามารถ ลอยฟ้า

  2 มิ.ย.2557- ปัจจุบัน

  ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รุ่นที่ 2) ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ลำปาง รุ่นที่ 1) การดูงาน ประวัติการรับราชการและการฝึกอบรม พ.ศ.2520 นิติกรสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2521 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 3 ( พัฒนากร) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ.2524 พัฒนาการอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พ.ศ.2528 พัฒนาการอำเภอเมืองตาก จังหวัด ตาก พ.ศ.2530 สอบโอนเป็นเจ้าพนักงานปกครอง 6 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ.2533 เข้าศึกษาอบรมโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 30 พ.ศ.2534 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พ.ศ.2535 นายอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2538 เข้าอบรมโรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 32 พ.ศ. 2539 นายอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2540 นายอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2543 นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 -30 กันยายน 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2556

  นายเกรียงเดช เข็มทอง

  1 ต.ค.2556 – 1 มิ.ย.2557

  ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ทะเบียน 3 เขตภาษีเจริญ กทม. ปี 2520 ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ปี 2522 ปลัดอำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2530 ป้องกันจังหวัดตราด ปี 2534 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ปี 2535 พ.ศ. 2537 นายอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2538 นายอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2542 นายอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2543 นายอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2545 นายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พ.ศ. 2546 นายอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พ.ศ. 2548 นายอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2549 นายอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549 นายอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 ปลัดจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 1 มิถุนายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2555

  นายสุรชัย ขันอาสา

  8 ต.ค.2555 - 30 ก.ย.2556

  ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม อันดับ 1) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)เอกนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การอบรม/สัมมนา นายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 37 วิทยาลัยการปกครอง ปี 2537 นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 39 วิทยาลัยการปกครอง ปี 2542 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2549) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประวัติการปฏิบัติงาน นายอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น กรมการปกครอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2554

  นายวิชิต ชาตไพสิฐ

  28 พ.ย.2554 - 7 ต.ค. 2555

  การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประวัติการปฏิบัติงาน ปลัดอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด หัวหน้างานประสานการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมการปกครอง ปลัดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง รักษาการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2553

  นายธีรเทพ ศรียะพันธ์

  1 ต.ค.2553 - 30 ก.ย. 2554

 • พ.ศ. 2551

  นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล

  20 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2553

 • พ.ศ. 2550

  นายประจักษ์ สุวรรณภักดี

  1 ต.ค. 2550 - 19 ต.ค. 2551

 • พ.ศ. 2547

  นายพนัส แก้วลาย

  1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2550

 • พ.ศ. 2544

  นายวิทยา ปิณฑะแพทย์

  1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย 2547

 • พ.ศ. 2543

  นายอัครพงศ์ พยัคฆันตร

  1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544

 • พ.ศ. 2541

  นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์

  1 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2543

 • พ.ศ. 2536

  นายอมร อนันตชัย

  1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2541

 • พ.ศ. 2534

  นายวิมล พวงทอง

  1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2536

 • พ.ศ. 2533

  เรือตรี สุกรี รักษ์ศรีทอง

  15 ก.พ. 2533 - 30 ก.ย. 2534

 • พ.ศ. 2532

  นายปรีดา มุตตาหารัช

  1 ต.ค. 2532 - 14 ก.พ. 2533

 • พ.ศ. 2528

  นายสมพงศ์ พันธ์สุวรรณ

  1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2532

 • พ.ศ. 2523

  นายบุญนาค สายสว่าง

  1 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2528

 • พ.ศ. 2521

  นายพิบูลย์ ธุรภาคพิบูล

  15 ต.ค. 2521 - 30 ก.ย. 2523

 • พ.ศ. 2520

  นายประกิต อุตตะโมต

  1 ต.ค. 2520 - 14 ต.ค. 2521

 • พ.ศ. 2519

  น.อ.จำลอง ประเสริฐยิ่ง ร.น.

  1 ต.ค. 2519 - 30 ก.ย. 2520

 • พ.ศ. 2516

  นายบุญช่วย ศรีสารคาม

  7 ธ.ค. 2516 - 30 ก.ย. 2519

 • พ.ศ. 2514

  นายวิชิต ศุขะวิริยะ

  26 ธ.ค. 2514 - 6 ธ.ค. 2516

 • พ.ศ. 2512

  จ.ต.ต.ชั้น สุวรรณทรรภ

  21 ก.ค. 2512 - 25 ธ.ค. 2514

 • พ.ศ. 2507

  นายส่ง เหล่าสุนทร

  29 ก.ย. 2507 - 18 ก.ค. 2512

 • พ.ศ. 2501

  หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่

  13 ก.พ. 2501 - 28 ก.ย. 2507

 • พ.ศ. 2499

  นายผาด นาคพิน

  19 มี.ค. 2499 - 12 ก.พ. 2501

 • พ.ศ. 2496

  ขุนวรคุตตคณารักษ์

  3 เม.ย. 2496 - 18 มี.ค. 2499

 • พ.ศ. 2495

  ขุนคำนวณวิจิตร (นายเชย บุนนาค)

  8 ม.ค. 2495 - 2 เม.ย. 2496

 • พ.ศ. 2492

  นายถนอม วิบูลมงคล

  24 พ.ค. 2492 - 7 ม.ค. 2495

 • พ.ศ. 2489

  นายชุบ พิเศษนครกิจ

  7 ต.ค. 2489 - 23 พ.ค. 2492

 • พ.ศ. 2487

  ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (นายสุวงศ์ รัฐวุฒิวิจารณ์)

  11 ม.ค. 2487 - 13 มิ.ย. 2489

 • พ.ศ. 2485

  หลวงอรรถเกษมเกษา (นายสวิง อรรถเกษม

  3 ต.ค. 2485 - 1 ม.ค. 2487

 • พ.ศ. 2484

  หลวงอรรถสิทธิสุนทร (นายผวน ทองสยาม)

  2 ธ.ค. 2484 - 2 ต.ค. 2485

 • พ.ศ. 2479

  ขุนประสงค์สุขการี

  2 ธ.ค. 2479 - 1 ธ.ค. 2484

 • พ.ศ. 2477

  พระนิกรบดี

  1 มิ.ย. 2477 - 2 ธ.ค. 2479

 • พ.ศ. 2471

  พระพิสิษฏสุทธเลขา

  17 ธ.ค. 2471- 31 พ.ค. 2477

 • พ.ศ. 2469

  พระยามานิตย์กุลพัทธ

  พ.ศ. 2469 - ธ.ค. 2471

 • พ.ศ. 2459

  หม่อมเจ้านพมาศ

  พ.ศ. 2459 - พ.ศ. 2469

 • ไม่ระบุ

  พระจันทบุรีศรีสมุทร์เขตต์

  ไม่ระบุ

 • ไม่ระบุ

  พระภิรมย์ฯ

  ไม่ระบุ