• พ.ศ. 2559

  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  29 มี.ค.2559 - ปัจจุบัน

  นายวิทูรัช ศรีนาม ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การดูงานและการฝึกอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 42 วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 43 วิทยาลัยการปกครอง ประวัติการรับราชการ ปลัดอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปลัดอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2559

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  6 มิ.ย..2559 - ปัจจุบัน

  นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม อบรมข้าราชการบรรจุรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 กรมโยธาธิการ อบรมหลักสูตร “คอมพิวเตอร์” รุ่นที่ 1 กรมโยธาธิการ อบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC”มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ” สมาคมข้าราชการ พลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมโครงการ” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น” รุ่นที่ 1 กรมโยธาธิการ อบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์รุ่นที่ 2” สถาบันพัฒนาชาวโยธามหาดไทย อบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีรุ่นที่ 1 – 9 สถาบันสอนภาษาบริติช – อเมริกัน อบรมวิชาด้านคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร “วิทยากร” สถาบันช่างโยธา มหาดไทย สัมมนาเรื่อง “EQ MQ และ IQ For Trainers” สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ทักษะการสื่อสารด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ (Oral Communication Skills) ครั้งที่ 1/2544 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร “Internet” รุ่นที่ 5 และ อบรมหลักสูตร “Introduction To Computer” สถาบันคอมพิวเตอร์และภาษา อบรมหลักสูตร“การพัฒนาบุคลิกภาพ” สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Power อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบุคลกากรด้านพัฒนาการเมือง อบรมหลักสูตร “Human resource Development at SSTIA” ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อบรมหลักสูตร “การพัฒนา เชาว์อารมณ์ สำหรับนักบริหาร” สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง อบรมหลักสูตร “Developing Competencies For HR Success” องค์กร IPMA-HRสำนักงาน ก.พ. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาจิตสำนึกในการบริหารงานเป็นทีม” โรงแรมรอยัล ฮิลล์ จ.นครนายก อบรมหลักสูตร “7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง” รุ่นที่ 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ณ ไทยไดมอนด์แลนด์ แก่งกระจาน คันทรีคลับ รีสอร์ท อบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 80 สำนักงาน ก.พ. ประวัติการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2528 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 พ.ศ.2554 ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งอำนวยการระดับต้น พ.ศ.2556 ผู้ตรวจราชการกรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งอำนวยการระดับสูง พ.ศ.2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2559

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  10 ตุลาคม พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน

  นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ประวัติการอบรม นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47 นายอำเภอ(ทบทวน) รุ่นที่ 5 นายอำเภอ รุ่นที่ 43 ประวัติการปฏิบัติงาน พ.ศ.2527 บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3)อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2531 บุคลากร 4 งานสวัสดิการ กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ พ.ศ.2539 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ.2540 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายท้องถิ่น จังหวัดตาก พ.ศ.2541 ปลัดอำเภอ อำเภอรือเสาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2543 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2545 นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2547 นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2548 นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ.2550 นายอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายในม พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการต้น) กองการเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2554 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ.2557 ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี