• พ.ศ. 2559

  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  29 มี.ค.2559 - ปัจจุบัน

  นายวิทูรัช ศรีนาม ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การดูงานและการฝึกอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 42 วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 43 วิทยาลัยการปกครอง ประวัติการรับราชการ ปลัดอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปลัดอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2559

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  10 ตุลาคม พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน

  นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ประวัติการอบรม นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47 นายอำเภอ(ทบทวน) รุ่นที่ 5 นายอำเภอ รุ่นที่ 43 ประวัติการปฏิบัติงาน พ.ศ.2527 บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3)อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2531 บุคลากร 4 งานสวัสดิการ กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ พ.ศ.2539 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ.2540 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายท้องถิ่น จังหวัดตาก พ.ศ.2541 ปลัดอำเภอ อำเภอรือเสาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2543 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2545 นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2547 นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2548 นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง พ.ศ.2550 นายอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายในม พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการต้น) กองการเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2554 นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ.2557 ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2561

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  8 ตุลาคม พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

  นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ชลประทาน) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บริหารการก่อสร้าง) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) ประวัติการอบรม อบรมหลักสูตร Sewerage Technology for Stormwater Drainage ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้รับทุนจาก Jica ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยกรมวิเทศสหการ อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 62 (นปส.62) กระทรวงมหาดไทย ประวัติการปฏิบัติงาน 2 ก.ค.2527 - 27 ก.พ.2532 วิศวกรโยธา 3-4 ที่ทำการโยธาเทศบาลจังหวัดราชบุรี 28 ก.พ.2532 - 17 พ.ค.2533 วิศวกรโยธา 4 ที่ทำการโยธาเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 18 พ.ค.2533 - 6 พ.ค.2539 วิศวกรโยธา 4-6 สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชลบุรี 7 พ.ค.2539 วิศวกรโยธา 7 วช สำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุดรธานี 11 ม.ค.2540 วิศวกรโยธา 7 วช สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 20 เม.ย.2542 วิศวกรโยธา 7 วช สำนักงานโยธาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 15 มิ.ย.2547 วิศวกรโยธา 8 วช สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 17 ก.ย.2553 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ(อำนวยการต้น) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 22 ส.ค.2555 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี(อำนวยการสูง) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี 12 พ.ย.2555 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี(อำนวยการสูง) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 29 ก.ค.2559 ผู้ตรวจราชการกรม(อำนวยการสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง (พระรามหก) 8 ต.ค.2561 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 • พ.ศ. 2561

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  22 ตุลาคม พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

  นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทเวศร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประวัติการอบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54 ประวัติการปฏิบัติงาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตราด ศรีสะเกษ และมุกดาหาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย