การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

  1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5 /ว 2497 ลว 23 เมษายน 2562
  2. แนวทางปฏิบัติ ในการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
  3. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 icon4
    ปฏิทินการประชุมคอมพิวเตอร์ 2563

  4. ราคากลางคอมพิวเตอร์และคุณลักษณะคอมพิวเตอร์

4. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561  icon4

5.การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การจัดหารระบบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

6. แบบฟอร์มต่างๆ

7. รายงานการประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

8. ศึกษา แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้ เพิ่มเติม

9. หนังสือ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น