ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557

จังหวัดจันทบุรีขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ร่วมส่งเสริมสนับสนุนทุกศาสนสถานของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนา เป็นการวางรากฐานให้ชุมชนเข้มแข็งในมิติทางศาสนาที่่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีศาสนสถานเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่ชาวบ้านในชุมชน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น