ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ คลองรำพัน ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ทำความสะอาดคลองรำพัน เก็บขยะ และกำจัดวัชพืช ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!