นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางอัญชลี พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี นำอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อ รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม และร่วมพิจารณามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โอกาสนี้ได้ร่วมปฏิญาณตนว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครคุมประพฤติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ รักษาจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานอย่างเต็มกำลังความสามรถตลอดจนรักษาความลับของทางราชการโดยเคร่งครัดสำหรับ กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดโดยการนำภาคประชาชน ที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในการ แก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี มีอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งสิ้น 178 คน เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติ รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และร่วมในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และการให้บริการของงานคุมประพฤติ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 4 5 6 67296182_2317354285012359_8959864815308767232_n

Be Sociable, Share!