ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายในที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน  2562 ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายในที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาติดตามการแก้ปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าพบหารือ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบ และ จับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน และ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามมิติด้านความมั่นคงทางสังคม 3 งานหลัก คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคม / การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายในที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้บูรณาการหน่วยงานออกสุ่มตรวจสอบสถานประกอบการรับซื้อผลไม้ส่งออกในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ป้องกันการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหายาเสพติด

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!