นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตามคำขอการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ รวม 3 ราย

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตามคำขอของท้องถิ่น และ ภาคเอกชนรวม 3 ราย ประกอบด้วย 1.การขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองสะพานเลือก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา หากมีการก่อสร้างจะทำให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมเข้า – ออก ในการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด ทั้งนี้ในส่วนของสะพานข้ามคลองทาง อบต.ได้ตั้งงบประมาณรอไว้แล้ว แต่ในส่วนของถนนที่จะเป็นเส้นทางหลักต้องมีการเจรจากับพื้นที่ข้าวเคียงเพื่อขอใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนในการจัดสร้างถนนถาวร / 2.การขออนุญาตปลูกสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะ บริเวณแม่น้ำจันทบุรี ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลอง ต.เกาะขวาง อ.เมือง ระยะทางที่ขอริมแม่น้ำประมาณ 17 เมตร แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เอกชน และ บางส่วนเป็นพื้นที่สาธารณะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการได้แนะนำให้ทางผู้ขออนุญาตประสานงานกับเทศบาลตำบลเกาะขวาง และ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพื่อปรับปรุงแก้แบบให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด / 3.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร คสล.โรงสูบน้ำของเทศบาลเมือง ที่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ซอยคลองขุดหลังวัดใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองจันทบุรีทั้งนี้การพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ดังกล่าว คณะกรรมการระดับจังหวัดจะพิจารณาดำเนินการให้ความเห็นตามกฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 63 พ.ศ.2537 ออกความตามในพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2556 ข้อ 2 วงเล็บ 5 และตามหนังสือของจังหวัดจันทบุรีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตั้งอยู่ รับรองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการจะได้มีการพิจารณาตามลำดับต่อไป

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!