ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด” เดินหน้าให้ความรู้แกนนำเยาวชนในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 07.50 น. ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการ เยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด พร้อมให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนหน้าเสาธง ปลูกฝังเด็ก เยาวชน ให้เป็นคนดีห่างไกลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หลังจากนั้น สำหรับโครงการเยาวชนคนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติดที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น มีเป้าหมายในการให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย โดยฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้นักเรียน ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข และปัญหาอื่นๆ ที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียน ให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 100 คนหมุนเวียนไปตามโรงเรียนประจำอำเภอทั้ง 10 อำเภอรวม 1,000 คนโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!