นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับมาประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป ดังนั้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรี จึงได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ซึ่งเรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ตามมาตรา 5 มาตรา 6 ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 108 คน แบ่งเป็น ผู้ต้องขังชาย จำนวน 97คน ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 11 คน โดยก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้มีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ทั้งให้การศึกษา อบรมพัฒนาจิตใจ การฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวทางการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพสุจริต ไม่เป็นภาระของสังคม และไม่กระทำผิดซ้ำอีก นอกจากนี้ยังได้ปฏิญาณตน ว่าจะ จงรักภักดีต่อชาติ พระมหากษัตริย์ และจะเป็นคนดีของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต จากนั้นได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวส่งมอบให้กับญาติๆ ที่มารอรับที่ด้านนอกเรือนจำจังหวัดจันทบุรี และ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นี้

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!