ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ 4/2562 เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข ประกอบด้วย สาธารณะสุขจังหวัด /โรงพยาบาลพระปกเกล้า / วิทยาลัยพยาบาล และ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร และพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการโดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง และ สนุกสนาน และการจัดกิจกรรมกาแฟสัญจรจะจัดเป็นประจำทุกเดือน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพ

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!