ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกในโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ”

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๑ น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกในโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งรัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้น้อมนำพระราโชบายในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนมาปฏิบัติ ซึ่งจะทำการปลูกต้นไม้ทั้งในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยจะให้จังหวัดคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด รวม ๗๖ เส้นทาง เพื่อปรับปรุงผิวถนนและทางเท้า รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ถนนดังกล่าวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย หรือสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัด ด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดสองข้างทางตามความเหมาะสม
ภาพ/ข่าว : ข่าวในพระราชสำนัก

 

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!