ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อุโบสถวัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์จบแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินเข้าสู่อุโบสถวัดพลับ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานสงฆ์ให้ศีล และประกาศชุมนุมเทวดา เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก เวลา ๑๗.๑๐ น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีจุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ประธานในพิธีจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร จะได้ผัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไปจนถึงเวลาอันสมควร โดยพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดจันทบุรี จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจันทบุรี ทั้ง ๓ แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ อำเภอเมืองจันทบุรี แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี และแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว อำเภอท่าใหม่ ซึ่งได้ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไว้ ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ สำหรับในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปจะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัด ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบพิธีต่อไป

1 48 47 46 45 44 43 42 41 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Be Sociable, Share!