ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และเสนอความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานแก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และเสนอความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดจันทบุรี แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 153 คน โดยที่ประชุมมุ่งเน้นให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ราชการตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ดีที่สุด รวมถึงให้บูรณาการงานของกันและกัน โดยถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ สนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาบ้านเมือง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชุมชน ตำบล หมู่บ้าน
Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4

Be Sociable, Share!