ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม  2562 ณ โรงแรมแซนดรู เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานและมอบของที่ระลึก วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ นำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน ตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ มาใช้ดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้คงอยู่ต่อไป และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้คืนความสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!