ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ครั้งที่ 9 (ถนนคนเดิน 3 แผ่นดิน)

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นาย เฮือง สุกุลผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน และ นายงวล รัตนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา และ เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ร่วมกันเปิดงานสีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ถนนคนเดิน คนสามแผ่นดิน ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการค้าชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน ของจังหวัดจันทบุรี “การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรีสู่ภูมิภาคอาเซียน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากประเทศกัมพูชา เวียดนาม และไทย กว่า 100 บูธ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ในปีนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ในเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน ภายในงานมีการแสดงอัปสราจากประเทศกัมพูชา ที่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูง มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทย-กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเวียดนาม งานจะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!