ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ยากจน ด้อยโอกาส ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 500 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ ได้น้อมนำพระราชดำริฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวยากจนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ประชาชนมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหา และสร้างความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ จึงได้จัดทำโครงการหนึ่งใจ…เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ยากจน ด้อยโอกาส ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 500 ราย โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน ที่หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีม ONE HOME ได้คัดเลือกผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตอำเภอเมือง จันทบุรีจำนวน 500 ราย จาก 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับถุงยังชีพพระราชทาน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!