ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดและท่องเที่ยวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอจ์ด จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา และนายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอโป่งน้ำร้อน ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานสีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ถนนคนเดิน คนสามแผ่นดิน ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการค้าชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน ของจังหวัดจันทบุรี “การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรีสู่ภูมิภาคอาเซียน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากประเทศกัมพูชา เวียดนาม และไทย กว่า 100 บูธ ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ในเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีพิธีเปิดงาน วันอังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.ภายในงานจะมีการแสดงอัปสราจากประเทศกัมพูชา ที่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูง มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทย-กัมพูชา และเวียดนาม งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2562 ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!