นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กองร้อยรักษาดินแดนที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ได้จัด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ได้จากประชาคม การจัดระเบียบสังคม ตั้งด่านตรวจ ปิดล้อมตรวจค้นและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจจำนวน 60 คน เข้าสู่กระบวนการบำบัดที่ได้มาตรฐาน ฟื้นฟูร่างกายผู้เสพยาเสพติดให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม ก่อนกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม / ปรับทัศนคติของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้นำบุตรหลานที่ใช้ยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ให้ข้าราชการฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้มีส่วนดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่มีลูกหลานเสพยาเสพติด ให้ได้รับการดูแลตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม และ มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด/กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 /สำนักงานแรงงานจังหวัด /สำนักงานจัดหางาน / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กองร้อย อส.จันทบุรี ที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรมีระยะเวลาในการอบรมแบบเข้าค่าย 12 วัน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

Be Sociable, Share!