นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรสสนอกสถานที่วันวาเลนไทน์ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น พร้อมมอบของขวัญคู่สมรส

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจันทบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจันทบุรีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น การเริ่มต้นชีวิตคู่ที่มั่นคง โดยเปิดสำนักทะเบียนอำเภอ…ยิ้ม นอกสถานที่ มีคู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรสจำนวนมาก โดยนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรส ทั้งนี้ กรมการปกครองได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ซึ่งจังหวัดจันทบุรี เป็น 1 ใน 8 จังหวัดเป้าหมายที่ กรมการปกครองกำหนดให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว อำเภอเมืองจันทบุรี จึงได้จัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจันทบุรี เป็นศูนย์กลางจังหวัดจันทบุรี เป็นการบริการเชิงรุก ที่ได้นำหลักเกณฑ์มาตรฐานบริการอำเภอยิ้มมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา ยกระดับ และรักษามาตรฐานบริการของอำเภอ ให้มีความเป็นเลิศ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกด้านตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มีเป้าหมายสำคัญสูงสุด คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในครั้งนี้ ทางที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี ได้จัดเตรียมของขวัญให้แก่คู่สมรส หลายรายการ อาทิ ขนมเค้กวาเลนไทน์ ช่อดอกไม้ หมอนรูปหัวใจ กล่องของขวัญ บัตรชมภาพยนตร์ฟรี เป็นต้น โอกาสเดียวกันนี้ โรงพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมือง ได้จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมทั้งแจกถุงยางอนามัยและแนะนำวิธีการใช้ถุงยางอนามัย แจกแผ่นพับความรู้ แนะนำการปฏิบัติตัว เมื่อเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!