นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปขยายผลแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างโอกาส สร้างรายได้โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ข้าราชการตำรวจ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา ช่างตัดแต่งผมบุรุษ ให้ข้าราชการตำรวจที่เป็นครูฝึก บำบัดผู้ติดยาเสพติดในสถานพินิจ และ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มีทักษะความรู้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งพาตนเอง ตลอดจนให้บริการประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวไปจนถึงสังคมอีกทางหนึ่ง

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!