ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุ รัตนคีรีเจดีย์ ณ วัดเขาพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์  2562 ณ วัดเขาพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นาย วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำพุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมงานงานนมัสการพระบรมธาตุ รัตนคีรีเจดีย์และปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักแสวงบุญ และนักท่องเที่ยว ได้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรรอยพระพุทธบาทจำลอง และพระบรมธาตุ รัตนคีรีเจดีย์ บนยอดเขาพลอยแหวน ทั้งนี้ วัดเขาพลอยแหวน เป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเขาพลอยแหวน เดิมบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งขุดพลอยแห่งแรกของจันทบุรี โดยภายในวัดได้มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมณฑปพระพุทธบาท พระยาไกรโกษา ข้าหลวงเมืองจันทบุรี สร้างองค์รัตนคีรีเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ก่ออิฐถือปูน กว้าง 4 วา สูง 6 วา 3 ศอก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาปี พ.ศ.2495 มีการบูรณะเจดีย์โดยขยายความกว้างและสูงของฐาน เป็นกว้าง 4 วา 2 ศอก สูง 7 วา บริเวณหน้าเจดีย์เป็นที่ตั้งของมณฑป ซึ่งก่อสร้างคางไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก 1 ศอก หนึ่งองค์ฐานมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ได้รับการขึ้นทะเทียบเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2530 ภายในงานจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน งานมีไปจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!