ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ วัดพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ จังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรให้ตรงตามที่เกษตรกรแต่ละแห่งประสบปัญหาในการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ มีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ซึ่งการออกหน่วยฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกร และ ประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฎ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยแบ่งการเยี่ยมให้กำลังใจออกเป็น 2 สาย

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!