บรรยากาศงานวันเด็กที่จังหวัดจันทบุรี คึกคัก ผู้ปกครองนำเด็กร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์ แสดงสามารถ ผู้ใหญ่ใจดีนำอาหารและของขวัญแจกมากมาย / ลูก – หลาน แรงงานต่างด้าวได้ร่วมกิจกรรมแบบไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันเด็กแห่งชาติ หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ปกครองนำบุตร – หลาน ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ได้เปิดห้องทำงานให้เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาหาความรู้ พร้อมทดลองนั่งเก้าอี้ทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีการเล่นเกมส์แหล่งท่องเที่ยวและบุคคลสำคัญเสริมสร้างความรู้ แก่เด็ก เยาวชน แจกของขวัญ ของรางวัล เลี้ยงอาหาร ขนม และไอศกรีม ที่หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดจันทบุรี มีหน่วยงานราชการ ร้านค้า องค์กรภาคเอกชน อาทิ สโมสรโรตารี่ มูลนิธิศาลหลักเมือง มูลนิธิฉัตรทองคำ ร่วมนำอาหาร ของขวัญ มาแจกแก่เด็ก ๆ ที่ร่วมงาน มีการเล่นเกมส์เสริมสร้างความรู้เป็นเกาะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิเด็กและเยาวชนที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีนำมาสอดแทรกเป็นความรู้ในเกมส์แจกรางวัลไม่แบ่งแยกว่าเป็นเด็ก เยาวชน ไทย หรือ ลูก – หลานแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทย ที่เทศบาลเมืองจันทนิมิตร ผู้ใหญ่ใจดีนำของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา ขนม อาหารคาว – หวาน มาแจกแก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานจำนวนมาก มอบของรางวัลแก่เด็กที่ร่วมแสดงความสามารถบนเวที และเด็ก ผู้โชคดีจากการจับรางวัลใหญ่ ที่สนามบินท่าใหม่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นำอาวุธยุทโธปกรณ์ มาจัดแสดง พร้อมการแสดงกระโดดร่มดิ่งพสุธา เล่นเกมส์ แจกของขวัญของรางวัล ส่วน ที่อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นชนบท ทุรกันดาร และมีปัญหาเรื่องภัยพิบัติช้างป่า ผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรทั้งกัมพูชา และ ลาว นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องจัดขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว สนับสนุนให้เด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเดินทางที่อาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความสามัคคีและความอบอุ่นของครอบครัว มีการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน การมอบของขวัญ ของรางวัล แจกอาหารคาว – หวานจากผู้ใหญ่ใจดีท่ามกลางความสนุกสนานและมีสาระความรู้ตามคำขวัญ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ และชุมชนหลาย ๆ แห่งในจังหวัดจันทบุรีมีการเปลี่ยนการจัดงานวันเด็กจากช่วงกลางวันที่ร้อนอบอ้าวเป็นช่วงเย็นเพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ หลังจากที่กลางวันไปร่วมกิจกรรมในการจัดงานของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดกิจกรรมบริเวณริมน้ำ บ้านลุ่ม หน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวลา หกโมงเย็น / ชุมชนย่อยที่ 9 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดงานช่วงเย็นที่บริเวณริมคลองบ้านคลองเตย ผู้ใหญ่ใจดีร่วมแต่งกายชุดนักเรียนแจกอาหาร ของขวัญ สร้างสีสันต์บรรยากาศที่สนุกสนาน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!